Hurufilik

Hurufilik, Fazlullah (ö. 796/1394) tarafından 14. yüzyılın İran’ında kurulmuş mistik ve felsefî bir akımdır. “Hurufi” ismi “harf” kelimesinden türemiştir. Hurûf, harfler demektir, “Hurufi” de “harflere mensup olan” anlamına gelir.
Hurufilik

Hurufilik

Hurufilik, Fazlullah (ö. 796/1394) tarafından 14. yüzyılın İran’ında kurulmuş mistik ve felsefî bir akımdır. “Hurufi” ismi “harf” kelimesinden türemiştir. Hurûf, harfler demektir, “Hurufi” de “harflere mensup olan” anlamına gelir.

Hurufiler Şii midir?

Ebu Man­sur Hu­ru­fi­le­rin Sün­ni­le­rin ya­nın­da Sün­ni, Şi­ile­rin ya­nın­da Şii gi­bi ha­re­ket et­tik­le­ri­ni söy­ler. Göl­pı­nar­lı da on­la­rın Sün­ni böl­ge­ler­de Sün­ni­li­ği, Şii böl­ge­ler­de de Şi­ili­ği ka­bul eder gö­rün­dük­le­ri­ni, fa­kat Şii-ba­tı­ni ka­rak­te­ri her za­man mu­ha­fa­za et­tik­le­ri­ni be­lirt­miş­tir.

Hurufilik Tarihi

Fazlullah Esterâbâdî (ö. 796/1394) tarafından kurulan Hurufilik talebelerinin de katkılarıyla güçlü bir sistem haline gelmiştir. 15. yüzyılın ortalarına kadar devam eden sistemleşme süreci Hurufiliğin ilk dönemidir.

Videolar

Fatih Usluer

Fatih Usluer Kimdir?

Fatih Usluer, 1976 yılında İzmir’de doğar. 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olup akabinde yüksek lisans ve doktora çalışmaları için Fransa’ya gider. İlk önce Paris Sosyal Bilimler Akademisi’nde Divan Edebiyatı üzerinde yüksek lisans ve Sorbonne Üniversitesi’nde Hurufilik doktora çalışmalarını 2007 yılında tamamlar. Bu zaman süresinde de Kum Medreseleri’nde bir yıl eğitim alan Usluer, çeşitli Arap ve Balkan ülkelerinde de çalışmalar yapar. 2007’de Türkiye’ye döndükten sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniveristesi’nde ders vermeye başlayan Usluer, Hurufilik üzerinde kitap ve makaleler yazarak araştırmalarına devam eder. Halen bu üniversitede öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.